Karnataka Medical Council

Regulating doctors, ensuring good medical practice

ENQUIRIES TO BE HELD ON 17-03-2018
AT 10.30 A.M.

 

Complainants

 

Respondents

(1) KMC/Adv/Nov/2017.

 

 

 

1.Mr.Satish Pareek

2. Dr.Santosh Gaur

C/o Indira IVF Hospital Pvt. Ltd.,

BENGALURU – 560 078.

 

(2) KMC/05Exp/Doct/2018.

 

 

 

Dr.Satish Rai,

 

(3) KMC/01Exp/Doct/2018.

 

Mrs.R.Sanjana

 

V/s

(2)Dr.Bhavana N.Ashar,

(3)Dr.Mahesh Chandra Pai,

C/o Cloudnine Hospital, B’lore.

 

(4) KMC/ENQ/56/2017.

 

(1) Mrs.S.Sudha

(2) Mr.Ravi

V/s

(1)Dr.Chandrashekara N.,

(2)Dr.T.S. Vasan,

(3)Dr.P.Haridas Upadhya,

(4)Dr.Ravi H.S.,

(5)Dr.Jayaraj B.S.

C/o.Aadithya Adhikari Trust (R),

MYSURU – 570 002.

 

(5) KMC/ENQ/32/2017.

 

Sri. R.K. Subramanya

 

V/s

(1) Dr.Ashish Dixit

(2) Dr.Gopal J. Aryabhat

(3) Dr.Roopa R.

(4) Dr.Sunil Karanth

(5) Dr.Mabel Vasnaik

(6) Dr.Mahesh

C/o. Manipal Hospitals, B’lore.

 

(6) KMC/ENQ/31/2017.

 

Smt. Jyoti Arya

 

V/s

Dr. Shobhana Patted

 

(7) KMC/ENQ/24/2017.

 

Mr.Manjegowda C.

 

V/s

Dr.Dayanand S.

 

(8) KMC/ENQ/18/2017.

 

Mr. Chikka Channaiah

V/s

Dr.Paramesh

(9) KMC/ENQ/28/2017.

 

Sri Akshay Aggarwal

 

V/s

Dr.Anisha S.Tandon

 

(10) KMC/ENQ/65/2014.

 

Mr.Krishnashetty

 

V/s

1.Dr.Raghupathi,

2.Dr.Shruthi Jayaram,

C/o.HIMS, Hassan.

 

(11) KMC/ENQ/46/2013.

 

Mr.C.H.Vijaya Kumar

 

V/s

1.M/s.Excelcare Hospital,

2.Dr.Adhithya,

3.Dr.Gaekwad,

4.Dr.Venkatachala,

5.Dr.Anand,

C/o Excelcare Hospital,

Bangalore.

 

(12) KMC/ENQ/25/2017.

 

Shri Fazil Moily

 

V/s

(1)Dr.Abhilash John,

(2)M/s.Manipal Hospital.

C/o Manipal Hospital,

B’lore.

 

(13) KMC/ENQ/53/2015.

 

Mr.M.Ravindra

 

V/s

Dr.Rajkumar P. Wadhwa

 

(14) KMC/ENQ/38/2015.

 

Mr.Vaidyanathan Venkataraman

 

V/s

1.Dr.Suman Singh,

2.Dr.Uma Maheshwari,

3.The Managing Director,

C/o Cloudnine Hospital,

B’lore.

 

(15) KMC/ENQ/55/2015.

 

Mrs.Rohini

 

V/s

Dr.Kranthi Kiran

 

(16) KMC/ENQ/26/2016.

 

Sri.Venkatesh B.C.

 

V/s

Dr.Krishnananda

 

(17) KMC/ENQ/58/2015.

 

Smt.Kamalamma

 

V/s

Dr. Ravi S.

 

 

(18) KMC/ENQ/47/2015.

 

Mr.Manjunath Singh and Mrs.Ramya

 

V/s

1.Dr.Sujith J.,

2.Dr.Savitha M.,

3.Dr.Mallikarjun,

Suprith Diagnostic Centre, B’lore.

 

(19) KMC/ENQ/35/2011.

 

Smt. Leelavathi. M.V.

 

V/s

Dr. C.R. Swamy

 

(20) KMC/ENQ/58(A)/2014.

 

(1)Mr.Karthik S.,

(2)Mr.Rajendra Prasad

 

V/s

Dr.Rajkumar R.

 

(21) KMC/ENQ/12/2016.

 

Sri Ningappa

 

V/s

Dr.Kapil and other duty doctors,

Bangalore Hospital, Bangalore.

 

       

 

 

Sd/-

Registrar.