Karnataka Medical Council

Regulating doctors, ensuring good medical practice

NOTIFICATION

 

In view of Karnataka Information Commission, Bangalore, vide in its order No.KIC No.757 COM 2016 dated 22-10-2018 states that “the Karnataka Medical Council does not come in and within the ambit and purview of Right to Information Act, 2005”.  Henceforth the applications under R.T.I. Act, 2005 will not be entertained.

Registrar

Karnataka Medical Council.

 

 

C¢ü¸ÀÆZÀ£É

PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, gÀªÀgÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: PÀªÀiÁD 757 ¹NJA 2016 ¢£ÁAPÀ 22-10-2018gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ¤ÃrzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À DyðPÀ vÀ:SÉÛUÀ¼À£ÀÄß (Audited Financial Statements) PÀÆ®APÀĵÀªÁV DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀgÀ²Ã°¹zÁUÀ, ¸ÀzÀj PÀ£ÁðlPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ 3 ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¹éÃPÀj¹gÀĪÀÅ¢®èªÁzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2005gÀ PÀ®A 2 (ºÉZï) gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ®èªÉAzÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¨sÁ«¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄîÌAqÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ®èªÁzÀÝjAzÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ CfðzÁgÀjUÉ w½¸ÀÄvÁÛ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 

F ªÉÄîÌAqÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝ 2005, CrAiÀÄ°è ªÀÄÄA§gÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅ¢®è.

 

 

jf¸ÁÖçgï

PÀ£ÁðlPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½.

 

 

 

 

Demo Video

Practitioner Login Demo Video Instititution Login Demo Video
Feedback